NBC's The Management Board

คณะกรรมการบริหาร

  • นายสุภวัฒน์ สงวนงามนายสุภวัฒน์ สงวนงามกรรมการผู้จัดการ
  • นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุลนางลักขณา รัตน์วงศ์สกุลกรรมการบริหาร
  • นายสุพจน์ เพียรศิรินายสุพจน์ เพียรศิริกรรมการบริหาร
  • นายสิริชาย ชนานำนายสมชาย มีเสนกรรมการบริหาร

Back to top